Disclaimer

De inhoud van deze Attentives-website is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld. Desondanks kan het Attentives op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie op deze website en aan de inhoud van de Attentives-website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Attentives aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van haar website.

 

Auteursrechten
Alle auteursrechten op de inhoud van de Attentives-website komen toe aan Attentives. Niets uit de inhoud van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of worden openbaar gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Attentives BV.